Velkommen til Hovedgård Lokalråd
 
 
Det er Lokalrådets formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård.
Fremme udviklingen i Hovedgård gennem samarbejde med frivillige kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og organisationer.
- Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og processer i Hovedgård.
- Deltage med mindst en repræsentant i Samby i Horsens Kommune.
- Lokalrådet er upolitisk.
Antal indbyggere i Hovedgård er 2258 personer (pr. 14.10.2020)
 
Følgende emner arbejder Hovedgård Lokalråd med p.t.:

Kommuneplan 2021-2033.
Hovedgård Lokalråd har indsendt ideer og forslag til 2 områder i Hovedgård der er med i Kommuneplan 2021-2033. Du kan se vores ideer og forslag ved at klikke her. 

Togstop.
Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd har udarbejdet en efter vores mening velunderbygget plan, for fremtidig etablering af Togstop i Hovedgård. Der arbejdes p.t. på oplæg til en præsentation af planen for landspolitiker, lokalpolitiker og selvfølgelig beboere in Hovedgård og omegn.
Planen er præsenteret for Transportministeren og pressen den 6.11.2020.

Værested for unge.
Hovedgård Lokalråd har gennem kontakt til Hovedgård Skole anmodet om at få en dialog med de unge i 7-9 klasse, for at få klarlagt hvad og hvilket de unge kunne tænke sig som værested i Hovedgård. Der mangler tydeligvis et sted hvor de unge kan være fredag og lørdag eftermiddag og aften. Dialogen forventes igangsat fra uge 43, 2019 og afsluttet inden udgangen af 2019.
Hovedgård Lokalråd havde i samarbejde med unge undersøgt mulighed for at opstille container ved Industriområdet således, at de unge ikke ville genere naboer hvis musikken var lidt for høj.
Efter dialog med vores Lokalbetjent og SSP ordning må vi desværre fastslå, at det ikke er muligt. Det vil kræve frivilligt voksen opsyn i stort omfang, og der vil være stor risiko for at værestedet kunne blive centrum for handel med narkotika. Så vil blev anbefalet ikke at arbejde videre med projektet i nuværende form.  
 
Hjertestarter.
Hjertestarter er efter ønske fra Skovly Centret nedtaget. Vi undersøger muligheder for at opsætte Hjertestarter andet sted i Hovedgård.
 
Trafik.
- Udkørsel (Nord og Syd) fra Hovedgård til Gl. Århusvej. Begge udkørsler er med Horsens Kommunes bruttoliste til forbedring. Der er sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få oplyst status på begge projekter.
- Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej. Har sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få dette arbejde iværksat før etablering af ny regnvands sø starter. Etablering af denne regnvands sø vil give ekstrem meget lastbil trafik igennem Hovedgård.
- Horsens Kommune oplyser "at Ørridslevvej er udpeget som en trafikfarlig skolevej for elever i 0. til 7. klasse. Det betyder, at elever på disse klassetrin, der anvender Ørridslevvej som en del af deres skolevej kan få et buskort."
For yderligere information henvises til: https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Folkeskoler.
 
Bypedel.
Bypedel ordning er igangsat pr. 1.1.2019.
Vi har fået opstillet Container til redskaber ved HIF Klubhus, og har samtidig adgang til opholdsrum og toilet i HIF Klubhus. 
En Bypedel skal i samarbejde med 4-5 personer udføre mindre opgaver til forskønnelse af Hovedgård og omegn.
Der er p.t. tilknyttet 3 personer til ordningen så vi ser meget gerne at der er flere der kan deltage.
Horsens Kommune stiller de nødvendige maskiner og arbejdsredskaber til rådighed, herunder forsikring.
Personer tilknyttet Bypedel ordningen kan være, Efterlønner, Pensionister.
Der børe være ca. 10 personer tilknyttet Bypedel ordningen således, at der til hver samling vil være 4-5 personer til at udføre arbejdsopgaver.
Disse 4-5 personer samles en gang om ugen for at tilrettelægge dagens arbejde
På møde med Horsens Kommune blev det desværre oplyst, at vedligehold af grønne områder i Hovedgård bliver ændret fra regelmæssig vedligehold til vedligehold efter behov. Herved er der stor risiko for en forringelse af vedligehold.
Opgaver tilrettelægges i samarbejde med Hovedgård Lokalråd og Søren Haubjerg som træffes på tlf. 30701410 eller mail shaubjerg@energimail.dk.
 
Masterplan.
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Landskabsarkitekt udarbejdet en Masterplan for forskønnelse af Hovedgård. Masterplanen der skal række flere år frem vil indeholde konkrete planer for hvad der skal ske med de grønne områder, skov, veje og fortove. Planen skal ligeledes sikre at der er sammenhæng og en klar linje i hvad der bl.a. plantes på og i fællesarealer. 
Der sendes senest den 3.11.2020 projekt til Horsens Kommune vedrørende områdefornyelse af Stationspladsen. Der søges om midler fra Horsens Kommunes pulje til Områdefornyelse til iværksættelse af projektet.
Du kan se den komplette Masterplan her.
 
Grundejerforeninger.
Der er sendt brev til alle Grundejerforeninger i Hovedgård med opfordring til at komme med oplæg til emner/projekter som Hovedgård Lokalråd kan arbejde med. Vi savner tilbagemelding fra en del Grundejerforeninger.
 
Hundeskov.
Det undersøges om det er muligt at få etableret en Hundeskov i Hovedgård, som er placeret hvor den ikke er til gene for beboer i området.
Horsens Kommune er velvillig overfor forslaget om en Hundeskov på Kommunal eller privat grund. Aktuelt ses der nu på en grund bag den Integreret Institution på Ørridslevvej. Hvis denne placering falder på plads vil Hundeskov kunne etableres i 2021.
 
Genbrugsplads Vedslet. 
Horsens Kommune har planer om af lukke Vedslet Genbrugsplads. Hovedgård Lokalråd har derfor sendt "Høringssvar" til Horsens Kommune med anmodning om at fastholde Vedslet Genbrugsplads og meget gerne udvide åbningstider.
Horsens Kommune har besluttet at efterkomme ønske om af Genbrugspladsen er åben om søndagen.

Du kan kontakte Hovedgård Lokalråd på mail: hovedgaardlokalraad@gmail.com
 
Opdateret den 17.12.2020