Velkommen til Hovedgård Lokalråd
 
 
NB! Se under fanen "Aktuelt" for information om bl.a. arrangementer.  
 
Det er Lokalrådets formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård.
Fremme udviklingen i Hovedgård gennem samarbejde med frivillige kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og organisationer.
- Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og processer i Hovedgård.
- Deltage med mindst en repræsentant i Samby i Horsens Kommune.
- Lokalrådet er upolitisk.
Antal indbyggere i Hovedgård er 2212 personer (pr. 31.12.2018)
 
Følgende emner arbejder Hovedgård Lokalråd med p.t.:
 
Værested for unge.
Hovedgård Lokalråd har gennem kontakt til Hovedgård Skole anmodet om at få en dialog med de unge i 7-9 klasse, for at få klarlagt hvad og hvilket de unge kunne tænke sig som værested i Hovedgård. Der mangler tydeligvis et sted hvor de unge kan være fredag og lørdag eftermiddag og aften. Dialogen forventes igangsat fra uge 43, 2019 og afsluttet inden udgangen af 2019.
 
Petanque Bane
Horsens Kommune har bevilget penge til anlæggelse af Petanque Bane mellem Klubhus og Opholdsrum til Tennisbane. Vi forventer at banen anlægges inden udgangen af 2019. 
 
Hjertestarter
Lokalrådet har fået opsat en Hjertestarter der er placeret på Skovly Centret, Horsensvej 38, 8732 Hovedgård. Den er placeret på vægen 2 meter indenfor hoveddøren. Der er adgang til Hjertestarteren døgnet rundt.
 
Trafik
For at højne sikkerheden for cyklister vil Horsens Kommune etablere "Cykelbane" på Horsensvej. Arbejdet udføres forår 2020.
- Udkørsel (Nord og Syd) fra Hovedgård til Gl. Århusvej. Begge udkørsler er med Horsens Kommunes bruttoliste til forbedring. Der er sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få oplyst status på begge projekter.
- Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej. Har sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få dette arbejde iværksat før etablering af ny regnvands sø starter. Etablering af denne regnvands sø vil give ekstrem meget lastbil trafik igennem Hovedgård.
- Horsens Kommune oplyser "at Ørridslevvej er udpeget som en trafikfarlig skolevej for elever i 0. til 7. klasse. Det betyder, at elever på disse klassetrin, der anvender Ørridslevvej som en del af deres skolevej kan få et buskort."
For yderligere information henvises til: https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Folkeskoler.
 
Bypedel
Bypedel ordning er igangsat pr. 1.1.2019. Horsens Kommune stiller lokale på Skovly til rådighed for ordningen. 
En Bypedel skal i samarbejde med 4-5 personer udføre mindre opgaver til forskønnelse af Hovedgård og omegn.
Der er p.t. tilknyttet 3 personer til ordningen så vi ser meget gerne at der er flere der kan deltage.
Horsens Kommune stiller de nødvendige maskiner og arbejdsredskaber til rådighed, herunder forsikring.
Personer tilknyttet Bypedel ordningen kan være, Efterlønner, Pensionister.
Der børe være ca. 10 personer tilknyttet Bypedel ordningen således, at der til hver samling vil være 4-5 personer til at udføre arbejdsopgaver.
Disse 4-5 personer samles en gang om ugen for at tilrettelægge dagens arbejde
Opgaver tilrettelægges i samarbejde med Hovedgård Lokalråd og Søren Haubjerg som træffes på tlf. 30701410 eller mail shaubjerg@energimail.dk.
Der er planlagt møde med Horsens Kommune i uge 44, 2019, for at få klarlagt omfang og hyppighed af vedligehold af de grønne områder i Hovedgård.
 
Masterplan
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Landskabsarkitekt udarbejdet en Masterplan for forskønnelse af Hovedgård. Masterplanen der skal række flere år frem vil indeholde konkrete planer for hvad der skal ske med de grønne områder, skov, veje og fortove. Planen skal ligeledes sikre at der er sammenhæng og en klar linje i hvad der bl.a. plantes på og i fællesarealer. Et emne kan være, efter færdiggørelse af kloakseparering vil vi søge, at få beplantning og evt. hastigheds dæmpende foranstaltninger, indarbejdet i reetablering af veje og fortove. 
Der er sendt projekt til Horsens Kommune vedrørende områdefornyelse af Stationspladsen, Vestergade og Østergade. Der søges om midler fra Horsens Kommunes pulje til Områdefornyelse til iværksættelse af projektet. 
 
Kloak separering
Hvis der ønskes information omkring kloakseparering i Hovedgård kan der findes information på Samn hjemmeside her.
 
Grundejerforeninger
Der er sendt brev til alle Grundejerforeninger i Hovedgård med opfordring til at komme med oplæg til emner/projekter som Hovedgård Lokalråd kan arbejde med. Vi savner tilbagemelding fra en del Grundejerforeninger.
 
Hundeskov
Det undersøges om det er muligt at få etableret en Hundeskov i Hovedgård, som er placeret hvor den ikke er til gene for beboer i området.
Horsens Kommune er velvillig overfor forslaget om en Hundeskov på Kommunal eller privet grund.
 
Genbrugsplads Vedslet. 
Horsens Kommune har planer om af lukke Vedslet Genbrugsplads. Hovedgård Lokalråd har derfor sendt "Høringssvar" til Horsens Kommune med anmodning om at fastholde Vedslet Genbrugsplads og meget gerne udvide åbningstider.
 
Skolesti. 
Der er sendt brev til Horsens Kommune, for anmodning om opsætning af mere belysning på Skolesti, mellem Tornbjerg og Fruenshave.
 
Horsens Kommune, Planstrategi 
Hovedgård Lokalråd var ved Vagn Christensen repræsenteret til "Topmøde i Fængslet" i Horsens for at debattere Horsens Kommunes Planstrategi 2019. Det kan anbefales læse de mange fine oplæg og ideer kan blev præsenteret på mødet.
Hovedgård Lokalråd forventer at sende kommentar til Horsens Kommune, bl.a. fordi Hovedgård stort set ikke er nævnt i Planstrategi, der vil være gældende mange år frem i tiden.
 
Opdateret den 19.10.2019