Aktiviteter i lokalrådet


Igangværende aktiviteter

Hovedgård 2.0 Download (16,4 mb)
Visionsplan for Hovedgård 2.0. Arealer øst for Stationsvej - indledende skitser.

Horsens Kommune Planstrategi 2023
Hovedgård Lokalråd har indsendt Høringssvar til Horsens Kommune vedr. Planstrategi 2023.
Du kan læse om planen ved at klikke her: Planstrategi 2023.pdf

Kommuneplan 2021-2033
Du kan se vores idéer og forslag ved at klikke her.
Hovedgård Lokalråd har sendt 8 høringssvar til til Horsens Kommune vedrørende Kommuneplan 2021-2033.

Togstop
Planen er præsenteret for transportministeren og pressen den 6.11.2020.
Efter møde med transportministeren er rapporten blevet opdateret således, at beregninger og tal er faktuelle for 2020. 
Et nøgletal viser, at der kan forventes et dagligt passagertal på ca. 800 personer. 
Den opdaterede rapport er sendt til transportministeriet og transportordførere den 21.1.2021. 
Der har været afholdt 2 pressemøder med deltagelse af pressen. 
Hovedgård Lokalråd opfordrer alle borgere til at sende mail til transportordførere for at gøre dem opmærksom på projektet med Togstop i Hovedgård.

Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd har udarbejdet en, efter vores mening, velunderbygget rapport for fremtidig etablering af Togstop i Hovedgård.
Du kan læse den opdateret rapport ved at klikke her.
Hovedgård Lokalråd har udarbejdet et notat, som er sendt til transportordførere. Notat kan ses ved at klikke her.
Der har den 2.9.2021 været afholdt afklarende embedsmandsmøde mellem Horsens Kommune og Trafikstyrelsen.
Trafikstyrelsen har udført sammenligningsgrundlag for 19 eksisterende stationer for afklaring af eventuelt togstop i Hovedgård. Horsens Kommune vil i samråd med Rambøll, ved kontakt til Trafikstyrelsen, søge at få afklaret de nødvendige kriterier for etablering af togstop i Hovedgård efter det nye sammenligningsgrundlag.
Togstop projektet er nu forankret i Oplandsudvalget i Horsens Kommune.
Der udarbejdes revideret rapport om Togstop i Hovedgård. Rapport forventes udarbejdet således den kan behandles på møde i Oplandsudvalget til februar 2024.

Hundeskov
Det undersøges om det er muligt at få etableret en Hundeskov i Hovedgård, som er placeret hvor den ikke er til gene for beboer i området. 
Horsens Kommune er velvillig overfor forslaget om en Hundeskov på Kommunal eller privat grund.
Aktuelt ses der nu på en grund ved Søndervænget 62.
For at en Hundeskov kan blive er realitet, skal der være oprettet en Hundeforening i Hovedgård. Interesserede kan kontakte Androulla Winding på mail a.winding@gmail.com.

Masterplan
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med en Landskabsarkitekt udarbejdet en Masterplan for forskønnelse af Hovedgård.
Masterplanen, der skal række flere år frem, vil indeholde konkrete planer for, hvad der skal ske med de grønne områder, skov, veje og fortove.
Planen skal ligeledes sikre, at der er sammenhæng og en klar linje i, hvad der bl.a. plantes på og i fællesarealer. 
Horsens Kommune har bevilget midler til Områdefornyelse af Stationspladsen i Hovedgård.
Projektet Områdefornyelse af Stationspladsen forventes at starte i uge 47 2023, og være afsluttet til maj 2024. 
Du kan se den komplette Masterplan her.

Trafik
- Udkørsel (nord og syd) fra Hovedgård til Gl. Århusvej. Begge udkørsler er med i Horsens Kommunes bruttoliste til forbedring. Horsens Kommune har i Infrastrukturplan 2035 nævnt etablering af rundkørsel i Hovedgård.
- Horsens Kommune oplyser "at Ørridslevvej er udpeget som en trafikfarlig skolevej for elever i 0. til 7. klasse. Det betyder, at elever på disse klassetrin, der anvender Ørridslevvej som en del af deres skolevej, kan få et buskort."
For yderligere information henvises til: https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Folkeskoler.

Cykelsti mellem Horsens og Hovedgård
Hovedgård Lokalråd har udarbejdet alternativ trace for etablering af cykelsti mellem Horsens og Hovedgård. Du kan se forslaget her.

Afsluttede aktiviteter

Hjertestarter
Hjertestarter er opsat Vestergade 41, 8732 Hovedgård. Hovedgård Lokalråd sikrer udskiftning af elektroder og batteri, når det er nødvendigt.

Bypedel
Bypedel-ordning er igangsat pr. 1.1.2019. 
Vi har fået opstillet en container til redskaber ved HIF klubhus og har samtidig adgang til opholdsrum og toilet i HIF klubhus. En bypedel skal i samarbejde med 4-5 personer udføre mindre opgaver til forskønnelse af Hovedgård og omegn.
Der er pt. tilknyttet 3 personer til ordningen, så vi ser meget gerne, at der er flere der kan deltage.
Horsens Kommune stiller de nødvendige maskiner og arbejdsredskaber til rådighed - herunder forsikring. 
Personer tilknyttet bypedel-ordningen kan f.eks. være efterlønnere eller pensionister.
Der børe være ca. 10 personer tilknyttet bypedel-ordningen således, at der til hver samling vil være 4-5 personer til at udføre arbejdsopgaver.
Disse 4-5 personer samles i sommerhalvåret en gang om ugen for at tilrettelægge dagens arbejde.
På et møde med Horsens Kommune blev det desværre oplyst, at vedligehold af grønne områder i Hovedgård bliver ændret fra regelmæssig vedligehold til vedligehold efter behov! Herved er der stor risiko for en forringelse af vedligeholdet.
Opgaver tilrettelægges i samarbejde med Hovedgård Lokalråd og Søren Haubjerg som træffes på tlf. 3070 1410 eller shaubjerg@energimail.dk

Biodiversitet i udvalgte grønne områder
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet projekt med at etablere blomstereng ved Sogneskellet 3 og 22
Der plantes/sås vilde buske/blomster således, at området bliver attraktivt for fugle og insekter, samt at området bliver pænt at se på og kræver et minimum af vedligeholdelse. 
Projektet er afsluttet 2022.

Julebelysning
Der har været stor positiv respons fra erhvervsliv og beboerne i Hovedgård på den nye Julebelysning. Efter kontakt til Erhvervslivet i Hovedgård kan vi nu oplyse, at der er sponseret midler så det er muligt at indkøbe ekstra julebelysning til opsætning på Horsensvej frem til Ørridslevvej. Fra Hovedgård Lokalråd skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. Se sponsorer i banner her på forsiden af hjemmesiden. Klik på sponsorlogo og "gå" direkte til deres hjemmeside. - Husk at støtte vores sponsorer - de støtter os.Du kan kontakte Hovedgård Lokalråd på mail: 

hovedgaard.lokalraad@gmail.com

- eller blot udfylde formularen under linket KONTAKT
Opdateret den 23.11.2023