Velkommen til Hovedgård Lokalråd 

Det er Lokalrådets formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård.
Fremme udviklingen i Hovedgård gennem samarbejde med frivillige kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og organisationer.
- Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og processer i Hovedgård.
- Deltage med mindst en repræsentant i Samby i Horsens Kommune.
- Lokalrådet er upolitisk.
Antal indbyggere i Hovedgård er 2280 personer (pr. 9.9.2021)

Høj musik udendørs
Det kan oplyses, at der fremsat borgerforslag der hvis det får underskrifter nok (50.000), skal til behandling i Folketinget.
Hvis du ønsker at støtte forslaget kan du senest 19.12.2021 underskrive via følgende link 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08462

Kommuneplan 2021-2033
Du kan se vores ideer og forslag ved at klikke her.
Hovedgård Lokalråd har sendt 8 Høringssvar til til Horsens Kommune vedr. Kommuneplan 2021-2033.

Togstop
Planen er præsenteret for Transportministeren og pressen den 6.11.2020.

Efter møde med Transportministeren er rapport blevet opdateret således, at beregninger og tal er faktuelle for 2020.
Et nøgletal viser at der kan forventes et dagligt passagertal på ca. 800 personer.
Den opdaterede rapport er sendt til Transportministerriet og Transportordførere den 21.1.2021.
Der har været afholdt 2 pressemøder med deltagelse af pressen.
Hovedgård Lokalråd opfordrer alle borgere til at sende mail til Transportordførere for at gøre dem opmærksom på projektet med Togstop i Hovedgård.

Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd har udarbejdet en efter vores mening velunderbygget rapport, for fremtidig etablering af Togstop i Hovedgård.
Du kan læse den opdateret rapport ved at klikke her.
Hovedgård Lokalråd har udarbejdet et notat som er sendt til Transportordførere. Notat kan ses ved at klikke her.
Der har den 2.9.2021 været afholdt afklarende embedsmandsmøde mellem Horsens Kommune og Trafikstyrelse.
Nyt møde forventes afholdt inden udgangen af 2021.

 
Hjertestarter
Hjertestarter er opsat Vestergade 41, 8732 Hovedgård. Hovedgård Lokalråd sikrer udskiftning af elektroder og batteri når nødvendigt.
 
Trafik
- Udkørsel (Nord og Syd) fra Hovedgård til Gl. Århusvej. Begge udkørsler er med Horsens Kommunes bruttoliste til forbedring.
Der er sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få oplyst status på begge projekter.
- Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej.
Har sendt brev den 8.9.2018 til Horsens Kommune for at få dette arbejde iværksat før etablering af ny regnvands sø starter.
Etablering af denne regnvandssø vil give ekstrem meget lastbiltrafik igennem Hovedgård.
- Horsens Kommune oplyser "at Ørridslevvej er udpeget som en trafikfarlig skolevej for elever i 0. til 7. klasse.
Det betyder, at elever på disse klassetrin, der anvender Ørridslevvej som en del af deres skolevej kan få et buskort."
For yderligere information henvises til: https://horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Folkeskoler.
 
Bypedel
Bypedel ordning er igangsat pr. 1.1.2019.
Vi har fået opstillet Container til redskaber ved HIF Klubhus, og har samtidig adgang til opholdsrum og toilet i HIF Klubhus. 
En Bypedel skal i samarbejde med 4-5 personer udføre mindre opgaver til forskønnelse af Hovedgård og omegn.
Der er p.t. tilknyttet 3 personer til ordningen så vi ser meget gerne at der er flere der kan deltage.
Horsens Kommune stiller de nødvendige maskiner og arbejdsredskaber til rådighed, herunder forsikring.
Personer tilknyttet Bypedel ordningen kan f.eks. være, Efterlønner eller Pensionister.
Der børe være ca. 10 personer tilknyttet Bypedel ordningen således, at der til hver samling vil være 4-5 personer til at udføre arbejdsopgaver.
Disse 4-5 personer samles i sommerhalvåret en gang om ugen for at tilrettelægge dagens arbejde
På møde med Horsens Kommune blev det desværre oplyst, at vedligehold af grønne områder i Hovedgård bliver ændret fra regelmæssig vedligehold til vedligehold efter behov.
Herved er der stor risiko for en forringelse af
vedligehold.
Opgaver tilrettelægges i samarbejde med Hovedgård Lokalråd og Søren Haubjerg som træffes på tlf. 30701410 eller mail shaubjerg@energimail.dk.
 
Masterplan
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Landskabsarkitekt udarbejdet en Masterplan for forskønnelse af Hovedgård.
Masterplanen der skal række flere år frem vil indeholde konkrete planer for hvad der skal ske med de grønne områder, skov, veje og fortove.
Planen skal ligeledes sikre at der er sammenhæng og en klar linje i hvad der bl.a. plantes på og i fællesarealer. 
Horsens Kommune har bevilget midler til Områdefornyelse af Stationspladsen i Hovedgård.
Det videre arbejde med projektet forventes at starte forår 2021.
 
Du kan se den komplette Masterplan her.
 
Hundeskov
Det undersøges om det er muligt at få etableret en Hundeskov i Hovedgård, som er placeret hvor den ikke er til gene for beboer i området.
Horsens Kommune er velvillig overfor forslaget om en Hundeskov på Kommunal eller privat grund.
Aktuelt ses der nu på en grund bag den Integreret Institution på Ørridslevvej. Hvis denne placering falder på plads vil Hundeskov kunne etableres i 2021.
For at en Hundeskov kan blive er realitet, skal der være oprettet en Hundeforening i Hovedgård.
Interesserede kan kontakte Androulla Winding på mail a.winding@gmail.com.
 
Bio Diversitet i udvalgte Grønne områder
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet projekt med at etablere Blomstereng ved Sogneskellet 3 og 22.
Det forventes, at der plantes/sås vilde buske/blomster således, at området bliver attraktivt for fugle og insekter, samt at området bliver pænt at se på
og kræver et minimum af vedligeholdelse.
Projektet forventes at opstarte efterår 2021. Der sås blomsterfrø til forår 2022.
 
Julebelysning
Horsens Kommune har bevilget midler til etablering af Julebelysning i 20 stk. lysmaster fordelt på Stationspladsen, Vestergade og Horsensvej.
Vi forventer at kunne tænde for Julebelysningen den sidste uge i november 2021. 

Du kan kontakte Hovedgård Lokalråd på mail: hovedgaard.lokalraad@gmail.com

Opdateret den 30.10.2021